Gpu magdançylary üçin 1600W elektrik üpjünçiligi

Gysga düşündiriş:

Magdan çykaryjy maşynyň elektrik üpjünçiligi merkezi hökmünde elektrik üpjünçiligi möhüm rol oýnaýar we ýokary temperatura gurşawynda durnuklylygy saklamaly.Bu 9FU markasy gpu magdan maşynynyň elektrik üpjünçiligi üçin amatly.Gaty materiallar we ajaýyp ussatlyk magdan enjamynda işläp biler.Daşky gurşaw enjamyň üznüksiz we durnukly işlemegini üpjün edýär we ulanyjylara deňagramly öndürijilik tejribesi we ajaýyp çykdajy öndürijiligi bilen üpjün etmäge çalyşýar.


Önümiň jikme-jigi

Parametrleriň konfigurasiýasy

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

1. Pes ses, pes süýüm we ýokary netijelilik, magdan enjamyňyz üçin durnukly güýç kepilligini üpjün edýär.
2. Iki goşa rulonly fan konweksiýa dizaýnyny kabul etmek, pes ses, gowy ýylylyk ýaýramagy we ýylylygyň ýaýramagyny we öndürijiligini ýokarlandyrmaga çalyşyň
4. Artykmaç wolt, aşa köp, aşa ýüklemek we ş.m. ýaly köp gorag.
5. Täze materiallary ulanyp, öndürijilik gaty durnuk we öwrülişiň netijeliligi ýokary.

1600W-elektrik-üpjünçilik-gpu-magdançylar-05
1600W-elektrik-üpjünçilik-gpu-magdançylar-04

Ajaýyp hil bilen, elektrik üpjünçiligimiz dürli magdan enjamlarynda giňden ulanylýar we ýokary güýçli 12V senagat enjamlary üçin hem amatly.

Sorag-jogap

1. Kompaniýaňyzyň hiline gözegçilik etmek barada näme aýdyp bilersiňiz?
Bizde hünärmen QA & QC işgärleri bar, olar materiallary barlamak, önümçilige gözegçilik etmek, taýýar önümleri tötänleýin barlamak, gaplaýyş barlaglary we ş.m. ýaly sargytlary doly yzarlaýarlar, hemmetaraplaýyn gözden geçirmek üçin siziň bellän üçünji tarap kompaniýany kabul edýäris. sargyt

2. ightük näçe?
Ippingük daşama çykdajylary paketiň ululygy, agramy we barjak ýeri ýaly faktorlara baglydyr.Eltip bermek bahasy, size iberýän sitatamyzda görkeziler.

3. Näme üçin beýleki üpjün edijileriň ýerine sizden satyn alýarsyňyz?
2015-nji ýyldan bäri gözleg we ösüş, önümçilik we satuw bilen meşgullanýarys we baý önümçilik tejribesine we bazar tejribesine eýe.GPU magdan enjamy ýa-da magdan enjamy esbaplary bolsun, biz örän ussat.Mundan başga-da, her bir müşderä gowy hyzmat etmek üçin satuwdan soňky hünärmenler toparyny we daşary söwda toparyny döretdik, bu biziň iň esasy iş ýörelgesimizdir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • markasy

  9FU

  bahalandyrylan güýç

  1600W

  AC giriş

  220V

  10A

  47-63Hz

  DC çykyşy

  12V

  133.34A

  Elektrik üpjünçiliginiň ululygy

  230mm (L) * 150mm (W) * 85mm (H)

  interfeýsi

  12V (6Pin bir kelleli) * 8 / 12V (6Pin goşa kelle) * 2

  agramy

  2150g

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň