Kompaniýa syn

Kompaniýanyň tertibi

China Hongcheng Yujin (Chengdu) International Trade Co., Ltd., blokchein magdançylary bilen baglanyşykly önümlere we kompýuter enjamlary bilen baglanyşykly önümlere ünsi jemleýän öndüriji.Satuw we amallar toparymyz, Hytaýyň Siçuan welaýatynyň Çengdu etraby, Çingýan etraby, Çingdu etraby, ajaýyp hasaplaýyş güýji paýtagty-Grenlandiýa serhetara senagat seýilgähinde ýerleşýär.Kompaniýanyň ofis meýdany takmynan 1200 inedördül metr;gözleg we gözleg toparymyz we önümçilik toparymyz, Hytaýyň senagat konsentrasiýa sebitinde-Dongguanda ýerleşýär, örän doly we ösen senagat zynjyry.Müşderileriň isleglerine çalt jogap berip bileris we dürli müşderiler üçin dürli hasaplaýyş güýji gazýan maşynlary we beýleki kompýuter enjamlaryny sazlap bileris.Şol önümler çalt köpçülikleýin öndürilip, müşderilerimize ýetirilip bilner.

6 ýyldan gowrak üznüksiz gözleg we ETH pudagynda, blockchain ulgamynda täzeliklerden soň, dürli ýetişen çözgütleri hödürläp bileris.Kompýuter enjamlary nukdaýnazaryndan, dürli amaly ssenariýalara laýyk kiçi kompýuterimiz bar.Hongçeng ujujin häzirki wagtda Hytaýyň öňdebaryjy magdan öndürýän platforma öndürijisine öwrüldi.

Şol bir wagtyň özünde, size amatly töleg hyzmatlaryny berip biljek Alibaba dükanlaryny tassykladyk.Alibaba gitmek üçin basyň.

Kompaniýa-syn-01

“Hongcheng Yujin” kompaniýasy güýçli ýaşlardan ybarat.Professional önümçilik ussahanalarymyz we häzirki zaman önümçilik liniýalarymyz bar.Kompaniýa serhetaşa ajaýyp söwda seýilgähinde ýerleşýär.Ateoldaşlarymyz üçin agyr işlerden soň gowy dynç almak we dynç almak üçin giň, ýagty, arassa we amatly iş gurşawymyz, ýokumly we lezzetli iýmit üpjünçiligi restoranlary we reňkli güýmenje meýdançalarymyz bar.Müşderilerimize iň ussat we höwesli garaýyş bilen iň gowy hyzmaty hödürleýäris.Şol bir wagtyň özünde, köne we täze dostlaryň hemmesi kompaniýamyza we zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

Kompaniýanyň daşky gurşawy

Kompaniýa-syn-02
Kompaniýa-syn-03
Kompaniýa-syn-04
Kompaniýa-syn-05

Dynç alyş zolagy

Kompaniýa-syn-06
Kompaniýa-syn-07
Kompaniýa-syn-08
Kompaniýa-syn-09

Pikir ulgamy

Görüş

"Meta-älem" jemgyýetiniň gurluşygyna gatnaşyjy we goşant goşýan bolmak.

Wezipe

Blokain hasaplaýyş güýji tehnologiýasynyň has gowy çözgüdi üpjünçisi bolmak.

Gymmatlyklar

Bütewilik, hünär ussatlygy, toparlaýyn işlemek we netijelilik.