Baýlyk üçin ýaşyl magdan

Ikinji uly bitcoin magdançysy - Gazagystanyň nähili synlamalydygyna ünsi çekmeli.Geçen hepde ýurduň häkimiýetleri esasy sanly aktiwlere baha bermek esasynda salgyt magdançylaryna niýetlerini mälim etdiler.Milli ykdysadyýet ministriniň orunbasary Alibek Kuantirow bu inisiatiwanyň döwlet býudjetini gowulandyrjakdygyna ynanýar: “Biz magdançylara salgyt ýüküni artdyrmaklygy göz öňünde tutýarys we häzirki wagtda magdançylar üçin salgyt stawkasyny kriptografik walýuta gymmaty bilen baglanyşdyrmak meselesini hem göz öňünde tutýarys.Kriptokurluşlar össe, bu býudjet üçin peýdaly bolar. ”

Howanyň üýtgemeginiň katastrofiki täsirleri dünýäde has güýçli duýulýandygy sebäpli, gazylyp alynýan ýangyçlara garaşlylygymyzy bes etmegimiz we has durnukly ýaşaýyş usullaryny tapmagymyz möhümdir.“Cryptocurrency” dünýäde uly gyzyklanma döreden iň täze tehnologiýa bolsa-da, ony gazmak üçin zerur bolan köp mukdarda energiýa sebäpli daşky gurşaw toparlary we beýlekiler tarapyndan tankyt edildi.Gysgaça aýdylanda, cryptocurrency gazyp almak ýokary öndürijilikli kompýuterleri talap edýär.
Langçen (Çengdu) Halkara Söwda Co., Ltd.blockchain magdançy bilen baglanyşykly önümlere we kompýuter enjamlary bilen baglanyşykly önümlere ünsi jemleýän öndüriji.Häzirki wagtda 21-nji asyrda döwrüň depginini dowam etdirýäris.Ykdysadyýeti ösdürmek bilen, halkara jemgyýetçiliginiň her ädimine hemişe üns berýäris.Greenaşyl energiýa we durnukly ösüş ileri tutulýan ugurlardyr.

70TF1U18V12-3
70TF1U18V12-1

Magdan gazyp alýan maşyn tehnologiýasy pudagynda hash tizligini ýokarlandyrmaga, önümiň hiline berk gözegçilik etmäge we önümiň ömrüni uzaltmaga çalyşýarys.Hyzmatlar nukdaýnazaryndan, 5 ýyldan gowrak üznüksiz gözleg we blokcheyn meýdançasyndaky täzeliklerden soň, öýde magdan gazyp alýan maşynlar we magdan gazyp alýan maşynlar bar, şeýle hem IDC çözgütleri bilen üpjün edýäris.Greenakyn geljekde "ýaşyl magdan gazyp" hem gazanyp biljekdigimize ynanýaryn.

Mediýa bilen aragatnaşyk

Kompaniýanyň ady: Hongcheng yujin

Habarlaşmak üçin şahsyýet: Niko

Email: langchenguoji@aliyun.com

Telefon: 86-13018277227

: Urt: Hytaý


Iş wagty: 20-2022-nji aprel