2022-nji ýylda efir öndürmek üçin enjam

Hytaý 2021-nji ýylda wirtual walýuta gazyp başlamagyndan bäri kriptografik walýutalaryň has giňden ýaýramagy we meşhur bolmagy bilen, cryptocurrency biresalaryna maýa goýmak ýa-da gazyp almak arkaly girdeji gazanmak barada köp adam pikirlenip başlaýar.
Hemmämiziň bilşimiz ýaly, magdan gazyp almak üçin magdançylar we magdan enjamlary talap edilýär we magdan enjamlarynyň bahasy deň däl.Elbetde, ýokary hilli magdan maşynlarynyň satyn alynmagyny kepillendirmek kyn.Häzirki wagtda bazardaky iň oňat magdan gazyp alyş platformalary, senagat derejesindäki magdan işleri üçin on müňlerçe dollar sarp edýär, bu meýdan täze gelen we maddy taýdan kyn däl magdançylar üçin gaty gymmat.
Munuň tersine, kompaniýamyz tarapyndan öndürilen we öndürilen sessiz magdan maşynynyň öý wersiýasy bir günde 3 adaty oýun kompýuterleri ýa-da noutbuklary bilen deň mukdarda elektrik sarp edýär.Iň gowusy, biziň janköýerlerimiz, öýüňiziň islendik ýerinde ýerleşdirip boljak asuda magdan enjamyny berip, gaty çalt aýlanmaly däldirler.

banner-3

Elbetde, magdançylar şeýle ýokary hash tizliginiň we energiýa tygşytlaýan magdan desgasynyň bahasy barada alada ederler.Munuň gaty arzandygyny bellemelidiris.Elektrik üpjünçiligi bolan plug-play çözgüdi takmynan 240 dollar.Magdançylaryň dostlaryny bilmek üçin halkara stansiýamyza girmäge hoş geldiňiz.https://langchenguoji.en.alibaba.com/

Biziň hemmämiz teňňe gazmagyň ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa geljegine sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Bu döwür gelmezinden ozal, magdançylaryň köpüsi ýaly, "magdançylyk" pudagynda ýadawsyz göreşýärdik.Tehnologiýamyzyň gowulaşýandygyna, magdançy dostlaryň höwesiniň hem ýokarlanýandygyna şek ýok.Bu amal kripto pudagynyň has ir ýaşyl bolmagyna mümkinçilik döreder diýip umyt edýärin.

Garaşsyz sahypa :http://www.cntopminer.com

Mediýa bilen aragatnaşyk

Kompaniýanyň ady: Hongcheng yujin
Habarlaşmak üçin şahsyýet: Niko
E-poçta:langchenguoji@aliyun.com

Telefon: 86-13018277227
: Urt: Hytaý


Iş wagty: Iýun-16-2022