“Greenaşyl magdan” -a goşulyň

Slowakiýadaky Bitcoin magdan desgalary adam we haýwan galyndylaryny Bitcoin hash tizligine öwürýär, ulgamy goramak bilen bir hatarda Bitcoin gazýar.Matuskanyň pikiriçe, biogaz ýaly gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň ulanylmagy, arzan energiýa çeşmesi bolmak bilen bir hatarda, täzelenip bilýän energiýa çeşmeleriniň kabul edilmegini çaltlaşdyryp we ahyrky netijede ROI-ni artdyryp biljekdigimizi görkezýär.Adamlar girdejileri köpeltmek üçin täze energiýa gazmaga synanyşanlarynda, hash tizligini ýokarlandyrýarys.
Hemmämiziň bilşimiz ýaly, az energiýa sarp edilişi, ýokary hash tizligi "sylag" diýmekdir we gowy magdançy diňe bir uzak aralyk transportyna däl, eýsem ýerleşdiriljek dürli iş şertlerine-de garşy durmalydyr.Şu nukdaýnazardan başlap, kompaniýamyz magdançylaryň köp görnüşini öndürdi.Öý sessiz seriýalary, adaty seriýalar we IDC kompýuter otaglary esasy ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyryp biler.Magdan kartoçkalary meselesinde kompaniýamyz täze 3060M grafiki karta çykardy.ETH gazyp almak üçin ulanylýan grafiki kartalar, özboluşly umumy dizaýny bilen ýokary standartlarda öndürilýär;durnukly we çydamly hil we has durnukly öndürijilik.

1
2

Bu magdan kartasynyň gymmaty onuň berkliginden gelýär.Magdan kartalarymyzy satyn alsaňyz, olary ömürboýy ulanyp bilersiňiz ... olary her ýyl çalyşmak hökman däl.Durnukly bitcoin gazyp almak adam jemgyýetiniň geljegi bilen baglanyşykly.Esasy energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalaryň we ýaşyl magdan infrastrukturasynyň gurluşygynda, şeýle hem täzelenip bilýän energiýanyň paýynyň yzygiderli ýokarlanmagynda durýar.Wagtynda girdejini görjekdigiňize ynanmak üçin Ethereum hakda optimist bolmaly.Şeýle hem kompaniýamyzyň "magdançylyk" pudagynda yzygiderli ösüşini görmeli.Nearakyn geljekde indiki gezek http: // www.cntopminer.com göreniňizde, şu gün akylly saýlanlaryňyza tüýs ýürekden baha berjekdigiňize ynanýaryn.
Geliň has gowy geljegi döretmek we "ýaşyl magdan" toparyna goşulmak üçin bilelikde işleşeliň!
Mediýa bilen aragatnaşyk
Kompaniýanyň ady: Hongcheng yujin
Habarlaşmak üçin şahsyýet: Niko
Email: langchenguoji@aliyun.com
Telefon: 86-13018277227
: Urt: Hytaý


Poçta wagty: Apr-11-2022