Bitcoin gazyp alan ilkinji häkimlik.

Tehas ştatynyň Fort Wort şäher häkimliginiň maglumat merkezinde alty aýlyk pilot hökmünde üç sany bitcoin magdan enjamlaryny oturtdy.

Magdançylar täze bitcoinleri döretmek üçin çylşyrymly hasaplaýyş matematiki meselelerini çözmegiň üstünde işleýändikleri mälim.Bitcoin gazyp almak, täze bitcoinleriň dolanyşyga girýän prosesi."Magdançylyk", gaty çylşyrymly hasaplaýyş matematiki meselelerini çözýän çylşyrymly enjamlary ulanmak arkaly ýerine ýetirilýär.Meseläniň çözgüdini tapan ilkinji kompýuter “Bitcoin” -iň indiki blokuny alýar we proses täzeden başlaýar.

Soňky 6 ýylda kompaniýamyz dag magdanlarynyň bir toparyny yzygiderli ösdürdi we öndürdi.Mentionatlanylmaly zat aşakdaky.

Iň meşhur-65mm-pitch-8gpu-mining-rig-02

Bütin enjamyň hasaplaýyş güýji 520MH / S ± 5% -e ýetýär.Moreene-de bir bellemeli zat, tutuş enjam RTX 3070M grafiki kartasyny kabul edýär we hasaplaýyş güýji we hili öwgä mynasyp.Gazylyp alynýan teňňelerde iň möhüm zat hash derejesidir.Diňe şassi we grafika kartasynyň iň güýçli kombinasiýasy peýda getirip biler, ýogsam bu serişde we iş güýjüni ýitirmekdir.“Cryptocurrency” magdançylary üçin bu köp pul aňladyp biler, ýakynda her bitkoiniň bahasy 40 000 dollardan gowrak.Şeýle uly we girdejili magdan sessiýasynyň bir bölegine garşy durmak kyn.Soňky 6 ýylda hemmämiz telekeçilik ruhumyzy görkezdik we döwür bilen aýakdaş gitdik.Dünýädäki müşderilere iň oňat hilli hyzmat bermek üçin, Tehas bitcoin magdanlaryny öndürmek baradaky kararyny üýtgedensoň, bu ädim tutuş pudagy hasam tolgundyrar.
Başlangyç ruhy joşgunly "diýip, Fort Wort ykdysady ösüş müdiri Robert Stunes aýtdy.“Bu maksatnama arkaly, geljege bolan garaýşymyzy paýlaşmak üçin dinamiki kompaniýalary çekeris."Kompaniýamyz, bu ruhy dowam etdirmekden, has köp" magdançy "üçin mümkinçilik gazanmakdan we dünýä müşderilerine hyzmat etmekden hoşal. Has giňişleýin maglumat üçin garaşsyz we halkara sahypalarymyza girmegiňizi haýyş edýäris.
Garaşsyz sahypa : http://www.cntopminer.com
halkara saýty : https: //langchenguoji.en.alibaba.com/
Mediýa bilen aragatnaşyk
Kompaniýanyň ady: Hongcheng yujin
Habarlaşmak üçin şahsyýet: Niko
Email: langchenguoji@aliyun.com
Telefon: 86-13018277227
: Urt: Hytaý


Iş wagty: 10-2022-nji maý