Näme üçin gapdal işiňiz “magdan teňňeleri” bolup bilmez?

“Cryptocurrency”, synagdan geçirilýän magdançylyk modelinde işleýär, bu dünýädäki magdançylaryň bir wagtyň özünde täze bitcoinleri döretmek we amallary barlamak üçin ýokary öndürijilikli kompýuterleri işleýändigini aňladýar.Bu proses gymmat enjamlary, käbir tehniki bilimleri we köp elektrik energiýasyny talap edýär.Magdançy satyn alsaňyz, durmuşyňyzda nämeleriň bolup geçýändigine garamazdan her gün, her minutda, her sekuntda, her sagatda cryptocurrency satyn alýarsyňyz.Býudjetleşdirmek nukdaýnazaryndan, bu dollaryň ortaça bahasyny cryptocurrency-a öwürmegiň aňsat usulydyr.

Näme üçin gapdal işiňiz teňňe bolup bilmez?

Şol sebäpli köp kompaniýalar ýa-da şahslar uly päsgelçilik bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar: magdançylary tapmak kyn, gymmat we eltip bermek öňünden aýdyp bolmaýar.Öndürilen önümLangçen (Çengdu) Halkara Söwda Co., Ltd.Öýde işleýän pes kuwwatly önüm ýaly has köp düşüniler, ýöne bu adamlara ilkinji gezek cryptocurrency magdanlaryny başdan geçirmäge mümkinçilik berer, şeýlelik bilen wirtual magdanlaryň demokratiýalaşmagyna düşüner.Öýde ulanmak üçin asuda.Şonuň üçin bu seriýany “Home Edition Quiet Case” diýip atlandyrdyk.Örän az ses we grafiki karta, gapdalyňyza howlukmaçlyk berer.Elbetde, maşynlaryňyz näçe köp bolsa, şonça-da köp pul alarsyňyz.Uly göwrümli magdan gerek bolsa, saýlamak üçin adaty şassi we professional IDC kompýuter otagy şassisi hem bar.
Alibabada öz dükanymyz bar.https://langchenguoji.en.alibaba.com/elbetde biziň özbaşdak stansiýamyz hem bar.http://www.cntopminer.com.Şonuň üçin Hytaý önümçiliginde "öňdebaryjy" hökmünde dünýä müşderilerine hünärli we ýokary hilli hyzmatlary bermäge ynamymyz we güýjümiz bar.

Mediýa bilen aragatnaşyk
Kompaniýanyň ady: Hongcheng yujin
Habarlaşmak üçin şahsyýet: Niko
Email: langchenguoji@aliyun.com
Telefon: 86-13018277227
: Urt: Hytaý


Iş wagty: Apr-29-2022