Arkaýyn magdan şassisi 70mm

Gysga düşündiriş:

Pes sesli magdançynyň reňkli bedeni bar we sesiň gabygynyň galyndysynda özboluşly dizaýny bar.Onda saklamak aňsat we kartoçkanyň aralygy 70mm bolan B85 çipset integrirlenen anakart ulanylýar.Kuwwatly tok tagtasy, sesi azaltmak üçin grafiki kartany özbaşdak güýçlendirmek üçin ulanylýar, ýöriteleşdirilen ses azaltmak fanaty bilen üpjün edilýär we grafiki kartanyň iş ýagdaýyny barlamak üçin öňdäki interfeýs paneli bilen enjamlaşdyrylýar.


Önümiň jikme-jigi

Parametr konfigurasiýasy

Sesi synamak

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

1. B85 çipsetini, ýerli PCIE, uly geçirijilik giňligini we berk utgaşyklygy ulanmak.
2. Dolandyryş kartoçkasynda durnukly we deformasiýa bolmadyk arka dizaýny ulanylýar;dolandyryş kartoçkasy + ýeri aşaky plastinka, modully dizaýn, amatly işlemek we tehniki hyzmat etmek, aňsat sökmek we ýygnamak.
3. Gurlan elektrik üpjünçiligi, amatly dolandyryş, içerde arassa we tertipli, az setirler we tekiz howa kanaly.
4. Grafiki karta, anakartyň artykmaç ýüküni azaltmak, anakartyň zeperlenmek howpuny azaltmak we grafiki kartanyň has durnukly işlemegi we ömri uzak bolmagy üçin aýratyn işleýär.
5. Öň we yzky goşa hatar janköýerleriň ýerleşişi, goşa kanalyň ýylylygynyň ýaýramagy, hyzmat möhleti 50 000 sagat bolan ýokary tizlikli janköýerler, häzirki 0.48A pes, uly howa göwrümi we uzak ömri.
6. Bazardaky grafiki kartlaryň köpüsine laýyk gelýän 65 mm ultra giň grafiki kart aralygy.
7. Şassi sowukdan ýasalan polatdan ýasalýar, galyňlygy 1 mm, üstü gara çäge bilen örtülendir.
8. Özboluşly panel ulgamy, öňdäki VGA porty, USB porty, simli tor porty, güýç porty isleg boýunça ýerleşdirilip bilner we ulanyjy üçin has amatlydyr.
9. Aýratyn grafika kartoçkasynyň işini kesgitlemek ulgamy grafiki kartlaryň sanyny çalt okap biler we nädogry grafiki kartalary çalt kesgitläp biler.

Ietuwaş magdançy-şassi-aralyk-70mm-05
Ietuwaş magdançy-şassi-aralyk-70mm-06
Ietuwaş magdançy-şassi-aralyk-70mm-04

Esasy surat beýany: Bu magdan enjamy 800W elektrik üpjünçiligi bilen standart gelýär.Dürli atyş prototipleri sebäpli esasy çyzgy prototipi 1600W elektrik üpjünçiligi bilen enjamlaşdyrylandyr.

Soraglaryňyzy ýa-da sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris, size tüýs ýürekden hyzmat ederis.

langchenguoji@aliyun.com
longcaiwangzxt@aliyun.com
whatsapp : + 86-13018277227
whatsapp : + 86-13411961308

Sorag-jogap

1. Bu magdançy sessizmi?
Ietuwaş magdançylar ses çykarmaýarlar.Adaty magdan maşynlary bilen deňeşdirilende, ses has pesdir.Sesiň bahasy grafiki karta, elektrik üpjünçiligi we sazlaýan gurşawyňyz bilen kesgitlenýär.

2. Önümiň adaty gowşurylyş wagty näçe wagt alýar?
Spot önümleri, adatça, 7 günüň içinde iberilip bilner.Custöriteleşdirilen önümler işgärler bilen gowşuryş wagty barada gepleşik geçirmeli.

3. Näme üçin beýleki üpjün edijileriň ýerine sizden satyn alýarsyňyz?
2015-nji ýylda gözleg we işläp taýýarlamak, blockchain magdan maşynlary bilen baglanyşykly önümleri öndürmek we satmak bilen meşgullanyp başladyk.Baý önümçilik tejribesi we bazar tejribesi bilen önümlerimizi yzygiderli täzeläp, optimizirleýäris.Mundan başga-da, her bir müşderiniň iň oňat söwda tejribesine eýe bolmagyny üpjün etmek üçin satuwdan soňky hünärmenler toparymyz we daşary söwda toparymyz bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Model

  JF172-70TF4U08V12-B85D

  Ulgam konfigurasiýasy

  Anakart 2 kartoçka / PCIE / aralyk 70mm

  Bellenen

  CPU Intel-G1840

  Bellenen

  RAM DDR3L1600 / 4G / 8G

  Meýletin

  SSD 64G / 120G Msata

  Meýletin

  Elektrik üpjünçiligi 4U: 800W / 1600W

  Meýletin

  Goldaw kartynyň uzynlygy 330mm

  Bellenen

  Grafiki tok şnury 6Pin-den 8Pin Zenan (6 + 2 Pin)

  Bellenen

  Janköýer 1 janköýer (DN12cm) 3500RPM

  Bellenen

  Işleýän ses (RX588 grafiki karta we 800W elektrik üpjünçiligi bilen) 66.4dBA

  Bellenen

  Interfeýs

  Yzky interfeýs

  HDMI HDMI * 1

  Bellenen

  USB USB * 4

  Bellenen

  LAN LAN * 1

  Bellenen

  Öňki interfeýs

  HDMI HDMI * 1

  Bellenen

  USB USB * 2

  Bellenen

  LAN LAN * 1

  Bellenen

  TF kart ýeri TF kart ýeri * 1

  Bellenen

  Power SW N / A

  Bellenen

  AC interfeýsi N / A

  Bellenen

  Grafiki kartoçka LED ýükleýär LED * 12

  Bellenen

  Işleýän naprýa .eniýe

  AC 200V ~ 240V

  Bellenen

  DC 12V

  Bellenen

  Iş gurşawy

  Temperatura 0-40 ℃

  Özüňizi getiriň

  Çyglylyk 55% RH-95% RH, kondensat däl

  Ulgam

  OS Linux / MinerOS

  Ölçegi

  Şassiniň ululygy 300MM (L) * 430MM (W) * 170MM (H)

  Bellenen

  Bukjanyň ululygy Ulag / nusga gaplama / palet gaplama tertibine laýyklykda düzüldi

  Meýletin

  Inderatlatma: Ümsüm magdan enjamy sessiz däl.Adaty magdan maşynlary bilen deňeşdirilende, ses has pesdir.Sesiň bahasy grafiki karta, elektrik üpjünçiligi we sazlaýan gurşawyňyz bilen kesgitlenýär.

  Bu synag 2 RX588 magdan grafiki kartoçkasy we 800W güýç adapteri bolan 2 kartaly modeldir.

  Ietuwaş magdançy-şassi-aralyk-70mm-09

  Ümsüm magdançynyň şassisiniň ses derejesi grafika kartoçkasy we elektrik üpjünçiligi bilen baglanyşykly, şonuň üçin iň soňky ses bahasy hakyky konfigurasiýa esaslanýar.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň