Satyş hyzmaty

01

 • Zawodda onlaýn barlag kabul ederliklidir.
 • Önümlerimiz müşderiniň isleglerini iň ýokary derejede kanagatlandyryp biler we şol bir wagtyň özünde müşderiniň maýa goýumlary ykdysady peýdalary artdyryp biler ýaly, önüm meýilnamalaşdyrmakda we ulgam islegini derňemekde müşderilere kömek edip biler.
 • Müşderiniň zerurlyklaryny birleşdirip, her bir ulanyjynyň müşderini özleşdirmek zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin aýratynlaşdyrylan çözgütleri berip bileris.
 • Professional satuw topary siziň soraglaryňyza onlaýn jogap berer.
Iň ýokary magdançy-satuw-hyzmat-01
Iň ýokary magdançy-satuw-hyzmat-02

02

 • Söwda usuly boýunça iberiş müşderi bilen ylalaşyldy.
 • Harytlary yzarlamagyň logistika maglumatlary islendik wagt müşderilere gaýtarylýar.
 • Magdan çykaryjy maşynyň kepillik syýasaty aşakdakylar:
  1. 1 ýyllyk kepillik hyzmatyny beriň, eger adamlar zaýalanmasa, ony abatlamak üçin zawodymyza iberip bilersiňiz;
  2. Köpçülikleýin satyn almak üçin, satyn alma mukdaryňyzy 1% goşmaça ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ederis.